Álláspályázat | Csili Művelődési Központ

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet a CSILI Művelődési Központ

igazgató (vezető állású munkavállaló)

munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre, 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti jogviszonyban alkalmazott a költségvetési szerv vezetője az intézmény irányítója és egyszemélyes felelőse. Feladata az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása (közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, kiállítások, fesztiválok, stb. előkészítése, szervezése és lebonyolítása, a CSILI könyvtár működtetése, pályázatok figyelése, megírása a projektek menedzselése, nyomon követése).

Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény alkalmazottai felett. Felelős az irányítása alatt álló szervezet törvényes működéséért, a szakmai és gazdasági vonatkozású intézkedések időben történő megtételéért. Vezeti és képviseli az intézményt, meghatározza annak szervezeti felépítését és működési rendjét. Gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, illetve egyéb szabályzatainak elkészítéséről. Az intézmény költségvetésének keretein belül biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges feltételrendszert. Elkészíti, illetve elkészítteti az intézmény működésével kapcsolatos beszámolókat. Gondoskodik az intézmény költségvetési tervének elkészítéséről. Meghatározza a személyzeti feladatokat és ellenőrzi azok végrehajtását. Felelős a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért, a költségvetési előirányzatok és létszámkeretek betartásáért és betartatásáért. Felelős az intézmény vagyontárgyainak rendeltetésszerű használatáért, az intézmény gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási kötelezettségének teljesítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Mt. rendelkezései irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • nem áll a muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálása során előny jelent:

 • mesterfokozat és szakirányú szakképzettség
 • vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, dokumentumok másolata
 • részletes szakmai és vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) elvégzését igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képzést a munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, illetve mentesülés esetén a mentesülés alapjául szolgáló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy a pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázati  eljárásban  résztvevők  a  pályázati  anyagát megismerhetik
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá
 • nyilatkozat arról, hogy az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 28.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Titkárság címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth tér 1.). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/4050//2023., valamint a munkakör megnevezését: „CSILI Művelődési Központ Igazgató”
 • személyesen: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal, I. emelet 69. – Polgármesteri Titkárságán (1201 Budapest XX., Kossuth tér 1.), zárt borítékban, a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KP/4050/2023., valamint a munkakör megnevezését: „CSILI Művelődési Központ Igazgató”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kántor-Papp Gabriella, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezetője nyújt, a 289-2511/1081 telefonszámon, vagy a papp.gabriella@pesterzsebet.hu elektronikus levélcímen.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján létrehozott bizottság véleményezi. A pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő- testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június havi rendes képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu oldalon, valamint a www.csili.hu oldalon szerezhet.

Miben segíthetünk?